جرايم رايانه‌ای و مصاديق جرايم رايانه‌ای در ايران
 نام جزوه : جرايم رايانه‌ای و مصاديق جرايم رايانه‌ای در ايران ناشر : پليس فضای توليد و تبادل...
فهرست مصاديق محتوای مجرمانه
فهرست مصادیق محتوای مجرمانه الف ) محتوا علیه عفت و اخلاق عمومی 1. اشاعه فحشاء و منکرات. ( بند2 ماده6 قانون مطبوعات...