بهترین گزینه برای عدم سوءاستفاده از کارت بانکی، تغییر دوره ای رمز آن است.