آیا بنیاد ملی بازیهای رایانه ای وابسته به پلیس فتا ست؟

آیا بنیاد ملی بازیهای رایانه ای وابسته به پلیس فتا ست؟

بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای زیرنظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای مؤسسه‌ای فرهنگی، هنری، غیرانتفاعی، غیردولتی و ایرانی است که شخصیت حقوقی مستقل دارد .
http:‎//www.ircg.ir بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای نهاد متولی بازی‌های رایانه‌ای در ایران است. این بنیاد بر اساس مصوبه ۵۸۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ ۹ خرداد ۱۳۸۵ بنیانگذاری شد و از سال ۱۳۹۰ کلیه امور مربوط به حوزه بازی‌های رایانه‌ای، به آن واگذار شده‌است. بنیاد در همین سال «انستیتو ملی بازی‌سازی» را جهت آموزش نیروی متخصص بازی‌سازی در ایران، از تاریخ ۲۸ آبان راه‌اندازی کرد.
کلمات کلیدی :

افزودن دیدگاه جدید