برای آزمون استخدامی از شهرستان هم باید به تهران مراجعه کنیم؟

برای آزمون استخدامی از شهرستان هم باید به تهران مراجعه کنیم؟

 بله، آزمون بصورت متمرکز در تهران و مندرج در آگهی می‌باشد.

کلمات کلیدی :

افزودن دیدگاه جدید