فَتا مخفف چیست؟

فَتا مخفف چیست؟

 فَتا مخفف فضای تولید و تبادل اطلاعات می باشد.

کلمات کلیدی :

افزودن دیدگاه جدید