علایم اعتیاد به بازی‌های آنلاین چیست؟

علایم اعتیاد به بازی‌های آنلاین چیست؟

 بیشتر ساعت هایی را که مدرسه حضور ندارید، با کامپیوتر و بازی های کامپیوتری صرف می کنید؛
 خواب آلودگی در مدرسه؛
 پشت گوش انداختن تکالیف و وظایف محوله؛
 افت تحصیلی؛
 دروغ گفتن درمورد میزان استفاده از کامپیوتر و بازی های کامپیوتری؛
 ترجیح استفاده ازکامپیوتر و بازی های کامپیوتری به جای دیدن و ملاقات دوستان؛
 حذف و عدم حضور در دیگر گروه های اجتماعی مانند باشگاه های ورزشی؛
 احساس رنجش و ناراحتی هنگامی که امکان انجام بازی کامپیوتری برای فرد وجود ندارد.
 
کلمات کلیدی :

افزودن دیدگاه جدید