سوء استفاده از نام و عنوان پلیس چه تبعاتی دارد؟

سوء استفاده از نام و عنوان پلیس چه تبعاتی دارد؟

پلیس فتا كسانی را كه در فضای مجازی اقدام به انجام اینكار می نمایند شناسایی و به اتهام سوء استفاده از نام و عنوان پلیس و تشویش اذهان عمومی به محاکم قضایی معرفی می نماید.همچنین برابر ماده ۵۵۵ مجازات اسلامی بخش تعزیرات، هر کس بدون سمت رسمی یا اذن از طرف دولت خود را در مشاغل دولتی اعم از کشور یا لشگری و انتظامی که از نظر قانون مربوط به او نبوده است دخالت دهد یا معرفی نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد و چنانچه برای دخالت یا معرفی خود در مشاغل مزبور، سندی جعل کرده باشد، مجازات جعل را نیز خواهد داشت.
کلمات کلیدی :

افزودن دیدگاه جدید