آیا وب‌سایت هائی كه خدمات تبلیغات كلیكی (PPC) ارائه می‌كنند، دارای مجوز قانونی فعالیت هستند؟

آیا وب‌سایت هائی كه خدمات تبلیغات كلیكی (PPC) ارائه می‌كنند، دارای مجوز قانونی فعالیت هستند؟

 در حال حاضر، هیچ كدام از وب سایت های ارائه كننده خدمات تبلیغاتی دارای مجوز رسمی فعالیت نیستند.

کلمات کلیدی :

افزودن دیدگاه جدید