پلیس فتا استان ها

پلیس فتا
آدرس:
دروازه رشت-بلوار میرزا کوچک خان- کوچه ژاندارمری-پلیس فتا
دادسرای قزوین- دروازه رشت - بلوار باهنر- کوی دادسرا
تلفن:
۰۲۸-۲۱۸۲۱۳۰۶, ۰۲۸-۲۱۸۲۱۳۰۵, ۰۲۸-۲۱۸۲۱۳۶۴
فکس:
۰۲۸-۲۱۸۲۱۳۰۶
qazvin_fata@police.ir