پلیس فتا استان ها

پلیس فتا
تلفن:
۰۳۵۲۱۸۲۵۰۵۰, ۰۳۵۲۱۸۲۵۰۱۲, ۰۳۵۲۱۸۲۵۱۴۴
فکس:
۰۳۵۲۱۸۲۵۱۳۳
پلیس فتا
آدرس:
میدان ابوذر - هنگ ژاندارمری - ساختمان نظام وظیفه - طبقه همکف
تلفن:
۰۳۵۲۱۸۲۵۰۵۰, ۰۳۵۲۱۸۲۵۰۱۲, ۰۳۵۲۱۸۲۵۱۴۴
فکس:
۰۳۵۲۱۸۲۵۱۵۰
yazd_fata@police.ir
کد پستی:
۸۹۱۶۸۴۵۳۴۰