سوالات مخاطب در مقابل با شایعات فضای مجازی چیست؟

واقعا چه کسی این حرف را زده است؟

چرا این حرف زده شده است؟

آیا گوینده اعتبار کافی دارد؟

ذینعفان دخیل در این پیام چه کسانی هستند؟

چرا الان این خبر منتشر شده است؟

افزودن دیدگاه جدید

700X100.gif