"مخاطـرات نگهـداری اطـلاعات در حافـظه تجهـیزات رایـانه ای و تجـهیزات هـوشـمند"

 

infographic-golestan.jpg

حافـظه تجهـیزات رایـانه ای و تـجـهیزات هـوشــمند مـحل مناسبی برای نگهـداری اطـلاعات محـرمانه و خصـوصی نیـست. 

افزودن دیدگاه جدید

700X100.gif