رفتن به محتوای اصلی
ثبت گزارش
ثبت گزارش

کتابخانه

1393-07-14 11:35:24
0

این کتاب به مباحث امنیتی در موضوعات مختلفی به زبان ساده می پردازد

1390-12-29 12:36:33
0
1390-07-12 17:10:20
0

این كتاب از شش فصل با عناوین ذیل در 438 صفحه تشكیل شده است: 1. مقدمه 2. پدیده جرم سایبری 3. چالشهای مبارزه علیه سایبری 4. راهبردهای ضدجرایم سایبری 5. مروری بر رویكرد قانونگذاری بین المللی 6. واكنشهای حقوقی