زاوه

طول جغرافیایی
۳۵.۲۸۰۰۱۸
عرض جغرافیایی
۵۹.۵۲۰۰۳۳
آدرس
شهرستان زاوه - شهردولت آباد - دادسرای عمومی زاوه
استان
خراسان رضوی
نوع دفتر
دادسرای جرایم رایانه‌ای