گواهینامه دیجیتال چیست؟

گواهینامه دیجیتال چیست؟

گواهینامه دیجیتال نوعی مدرک الکترونیکی است که برای تضمین هویت کامپیوترها و بقیه نهادهای شبکه استفاده می‌شود و عملکردی مشابه کارت‌های شناسایی مانند پاسپورت دارد. به‌عنوان مثال گواهی نامه رانندگی توسط یک نهاد معتبر صادر می‌شود و آن نهاد به آن تکه کاغذ اعتبار می‌بخشد.
Digital Certificate توسط نهادهای معتبری در شبکه‌های کامپیوتری صادر می‌شود که به آن (Certificate Authorities (CAs گفته می‌شود. در دنیای واقعی وقتی فردی درخواست گواهی نامه رانندگی می‌دهد، ابتدا فرد مسئول، هویت شخص درخواست دهنده را بررسی می‌کند و مطمئن می‌شود آن شخص همه شرایط مورد نیاز برای دریافت گواهی نامه رانندگی را دارد یا خیر؟ و در نهایت کارت مورد نظر را صادر می‌کند.
در دنیای شبکه‌های کامپیوتری نیز چنین است و CA ها نقش نهاد معتبر را بازی می‌کنند.