خدمات ارتباطات ماهواره ای با چه پهنای باندی ارائه می شود؟

خدمات ارتباطات ماهواره ای با چه پهنای باندی ارائه می شود؟

این خدمات در دو نوع Narrow-Band و Broad-Band ارائه می شود. در ارتباطات Narrow-Band پهنای باند از ۱Kbps الی ۳۸۴Kbps ارائه می گردد و در نوع Broad-Band پهنای باند از ۶۴Kbps الی ۱۵۰Mbps ارائه می گردد.