رفتن به محتوای اصلی
ثبت گزارش
ثبت گزارش

هدر ایمیل شامل چه اطلاعاتی است

هدر ایمیل شامل چه اطلاعاتی است

هدر ایمیل شامل چه اطلاعاتی است:
Content-Type :‎ مشخص می‌کند که ایمیل HTML یا Plain Text است.
Date :‎ تاریخ ارسال ایمیل را مشخص می‌کند.
Delivery Date :‎ تاریخ دریافت ایمیل از طرف سرور ایمیل مقصد.
From :‎ چه کسی ایمیل را ارسال کرده است.
Received :‎ تمام سرورهایی که ایمیل از طریق آنها فرستاده شده است. 
Return-Path :‎ پاسخ به ایمیل به کجا ارسال خواهد شد.
Subject :‎ عنوان ایمیل
To:‎ چه کسی ایمیل را دریافت کرده است.
X-Originating-IP :‎ آدرس IP که ایمیل از آن ارسال شده است. 
X-Spam :‎ اطلاعات Spam که توسط سرور ایمیل شما ایجاد شده است.