رفتن به محتوای اصلی
ثبت گزارش
ثبت گزارش

جاسوس افزار چیست؟

جاسوس افزار چیست؟

جاسوس افزارها بدافزارهایی هستند که بر روی رایانه کاربر نصب می‌شوند و شروع به جمع آوری اطلاعات می‌کنند. جاسوس افزارها از دید کاربر به دور میمانند و تشخیص آنها مشکل و در برخی موارد غیر قابل تشخیصاند.
در برخی موارد حتی می‌توانند کاربر را به بازدید از یک صفحهی خاص اینترنتی محبور کرده و یا حتی باعث کاهش سرعت اینرنت نیز گردند.