رفتن به محتوای اصلی
ثبت گزارش
ثبت گزارش

من ساکن استان گلستان هستم و حساب بانکی ام بصورت سهوی از طریق یکی از استانهای جنوبی، در ارتباط با جرائم سایبری،مسدود گردیده آیا می بایست برای پیگیری رفع انسداد حسابم 2000کیلومتر مسافت را طی کنم؟

من ساکن استان گلستان هستم و حساب بانکی ام بصورت سهوی از طریق یکی از استانهای جنوبی، در ارتباط با جرائم سایبری،مسدود گردیده آیا می بایست برای پیگیری رفع انسداد حسابم 2000کیلومتر مسافت را طی کنم؟

در ابتدا به  پلیس فتا استان خود مراجعه نمایید تا اظهارات شما را اخذ و به پلیس فتا استان مربوطه گزارش نمایند و از آنطریق موضوع به مرجع قضایی منعکس گردد تا در صورت اثبات دخیل نبودن شما در عمل مجرمانه صورت گرفته، نسبت به رفع انسداد حسابتان اقدام شود.