رفتن به محتوای اصلی
ثبت گزارش
ثبت گزارش

چند مورد از هجمه‌های رسانه‌های بیگانه در فضای مجازی را نام ببرید؟

چند مورد از هجمه‌های رسانه‌های بیگانه در فضای مجازی را نام ببرید؟

1- ایجاد جریان های دین زدایی و عفت زدایی

2- ایجاد یاس و ناامیدی و حس حقارت در میان جوانان

3- وارونه سازی حقایق و مکر و حیله در نشر اخبار و رویدادها

4- دامن زدن به اختلافات قومی و مذهبی