رفتن به محتوای اصلی
ثبت گزارش
ثبت گزارش

استارتاپ چیست؟

استارتاپ چیست؟

اســتارت آپ بــه پروژه ای گفته می شود کــه در جریــان آن، یــک ایــده خــام، بــه کمــک تــلاش و کوشــش یــک گــروه بــه تولیــد یک محصول می انجامــد و زمینــه بــرای فــروش آن محصــول فراهــم می شود . در واقــع، اســتارت آپ تمامــی مســیر از صفــر تــا صــد را طــی می کند و تمامی مراحــل را بــه صــورت آزمــون و خطــا و یــا یادگیــری اصــول و مبانــی پایــه آن انجــام می دهــد. حــال ممکــن اســت شــروع مفهــوم اســتارت آپ بــه صــورت یــک کارعلمــی خیلــی پیچیــده ماننــد یــک اختــراع ســخت در حــوزه نــرم افــزاری باشــد، یــا یــک گــروه بــازاری تصمیــم بــه تغییــر در یــک محصــول خیلــی ســاده بگیرنــد و زمینــه ورود آن بــه بــازار بــه عنــوان یــک محصــول جدیــد را فراهــم کننـد.