رفتن به محتوای اصلی
ثبت گزارش
ثبت گزارش

آیا با حذف اکانت و لغو نصب برنامه ها، باز هم افراد می توانند به اطلاعات ما دسترسی داشته باشند؟

آیا با حذف اکانت و لغو نصب برنامه ها، باز هم افراد می توانند به اطلاعات ما دسترسی داشته باشند؟

منطقا بعد از حذف نرم افزار، دسترسی آنها به گوشی و اطلاعات روی آن قطع می شود، مگر اینکه با استفاده از فایل های مخفی بتواند بصورت نامحسوس دسترسی خود را حفظ کنند.

درنتیجه اگر می خواهید مطمئن تر شوید بهتر است پس از حذف نرم افزار، گوشی را یکبار به حالت کارخانه برگردانید.