رفتن به محتوای اصلی
ثبت گزارش
ثبت گزارش

چه راهکارهایی برای مقابله با آسیب های فضای مجازی برای کودکان وجود دارد ؟

چه راهکارهایی برای مقابله با آسیب های فضای مجازی برای کودکان وجود دارد ؟

راهکارهای مقابله با آسیب‌های فضای مجازی توسط والدین و خانواده‌ها را می‌توان به راهکارهای سلبی و ایجابی تقسیم کرد.

راهکارهای سلبی شامل اقداماتی که از سوی والدین در جهت کنترل، نظارت و حتی در مواقعی حذف فضای مجازی از برنامه کودکان می‌شود و برنامه‌ها و اقدامات ایجابی مربوط به مدیریت استفاده از فضای مجازی و توانمندسازی کودک در مواجه با فضای مجازی، بهینه سازی فضای مجازی و‌... را در بر می‌گیرد.

راهکارهای ایجابی

- تقویت ارتباطات عاطفی و منطقی در خانواده و جایگزین کردن تفریح‌های سالم

- هدفمندی و جهت دهی به استفاده کودکان از فضای مجازی

- آشنایی والدین با فضای مجازی

راهکارهای سلبی

- نظارت 

- ایجاد محدودیت در استفاده از اینترنت