رفتن به محتوای اصلی
ثبت گزارش
ثبت گزارش

برای مقابله با چالش مومو چه اقداماتی باید انجام دهیم؟

برای مقابله با چالش مومو چه اقداماتی باید انجام دهیم؟

از باز کردن لينک های ارسالی ناشناس خود داری نمائيد.
شماره ارسال کننده پيام های مومو را بلاک نمائيد.
ديدن (سين کردن) پيام ها به منزله هک شدن گوشی نمی باشد.
با حفظ خونسردی ، استرس و نگرانی را از اعضای خانواده خود دور کنيد.