مهم ترین آسیب های ازدواج های اینترنتی

1398-05-09 13:14
تنظیم اندازه قلم

پ

مهم ترین آسیب های ازدواج های اینترنتی

یکی از مهم ترین ایرادهایی که می توان در حوزه پیشرفت و ورود تکنولوژی وارد کرد این است که در تمامی کشورهای پیشرفته حفظ ارزش ها و هنجارهای آن جامعه بسیار مهم تر از ورود ابزارهای تکنولوژیک جدید محسوب می شود، در واقع در جامعه ها باید سعی شود قبل از ورود یک رسانه یا ابزار جدید با فرهنگ سازی و آموزش درست، آن را در خدمت فرهنگ و ارزش های رایج در جامعه خود دربیاروند.

کلمات کلیدی :

افزودن دیدگاه جدید