آشنایی با پلیس فتا و جرایم اینترنتی

گفتگوی رادیویی با موضوع آشنایی با پلیس فتا  و  جرایم اینترنتی توسط سرهنگ  علی کریمی رییس پلیس فتا استان کرمانشاه و ستواندوم امیرحسین افکاری کارشناس پلیس فتا استان .