رفتار کاربران در فضای مجازی

پلیس فتا در برنامه سحرلر با موضوع  رفتار کاربران در فضای مجازی (زبان  ترکی)
پلیس فتا در برنامه سحرلر