تلفن‌های همراه مکان مناسبی برای ذخیره تصاویر شخصی نیست