تأثیر فضای مجازی در هویت و تربیت فرزندان (۲)

محافظت از فرزندان در فضای مجازی

والدین و متولیان تربیتی معمولاً دغدغه چگونگی برخورد و محافظت از کودک ونوجوان را در برابر خطرات فضای مجازی را دارند. در این مقاله سعی شده  راهکارهای پیشنهادی در جهت ارائه رفتار مناسب بیان گردد: