تعریفی از حملات سایبری

در کامپیوتر و شبکه های کامپیوتری، دلیل حمله میتواند از بین بردن، عمومی کردن، تغییر دادن، غیرفعال کردن، سرقت و یا به دست آوردن دسترسی و استفاده غیرمجاز از اطلاعات باشد.