چگونه می‌توان استفاده کودکان را از فضای مجازی مدیریت کرد؟

برای این منظور نرم افزارهایی تحت عنوان برنامه های مدیریت والدین (parental control) طراحی شده که والدین می‌توانند با استفاده از آن تمامی موارد مربوط به استفاده کودکان اعم از کمی و کیفی را کنترل نمایند.