امنیت پست الکترونیکی

تراکت:
امنیت پست الکترونیکی

پست الکترونیک یک ابزار قوی و راحت برای تبادل اطّلاعات است. اطّلاعاتی که در یک پست الکترونیکی تبادل می شود، ممکن است دارای ارزش زیادی باشد که آن را به یک هدف برای هکرها تبدیل می کند. این توصیه ها را برای وقتی که از پست الکترونیکی استفاده می کنید به خاطر بسپارید.