داستان "پایان یک دوستی اینترنتی خاموش "

یک دختر درس خوانده و آرام که از سایه خود میترسید، یك مرتبه مردی غریبه را از تراس طبقه سوم به پایین پرت می‌كند! این سرانجام یک دوستی خاموش اینترنتی است، پس آگاه باشید داستان‌ها معمولا بر اساس واقعیت‌ها اتفاق می‌افتند.