امنیت بانکداری الکترونیک

با توجه به رشد روزافزون  شبکه اینترنت و قابل دسترسی بودن برای همگان،
درکشور روبه ‌رشد می‌باشد.این مسئله باعث ایجاد تغییرات عمده‌ای در شکل پول و سیستم‌های انتقال منابع درعرصه بانکداری گردیده است .شیوه عرضه خدمات در بانک‌ها متحول شده و این تحولات زمینه پدیده‌هایی مانند: Mobile Banking،Internet Banking، Cyber Banking و... گردیده است. در این مقاله ضمن بررسی مختصر مفاهیم بانکداری‌الکترونیکی ، تهدیدات مرتبط با بانکداری‌الکترونیکی بررسی خواهد شد.
 
کلمات کلیدی :

افزودن دیدگاه جدید