بد افزار های پنهان گر(backdoor-FHI)
این بدافزارها اغلب به طور دستی گسترش یافته اند ( کاربری به طور نا آگاهانه آن بد افزار را به صورت دستی اجرا می کند). اما...