الفبای امنیت آنلاین برای خردسالان 3 تا 7 ساله
الف) با خردسالان صحبت کنید وقتی که با خردسالان درباره امنیت اینترنت صحبت می‌کنید، این کار را در حالی انجام دهید که...