آسیب‌پذیری 75% وب‌سایت‌ها در مقابل حمله BEAST SSL
طبق بررسی جدید Trustworthy Internet Movementدر طرح PulseSSL، هفتاد و پنج درصد وب‌سایت‌ها در مقابل حمله BEAST...