آشنایی با ویروس(قسمت ششم)
انواع ویروسها 1-file infecting viruses ویروس‌ها نیز همانند‌ هر برنامه‌ی کامپیوتری دیگر نیاز به محلی جهت...