آشنایی با ویروس (قسمت نهم-روشهای ديگر اکتشافی)
بعضی از آنتی‌ويروسها از روشهای ديگر اکتشافی استفاده می‌کنند : Instruction Prevention System-ips: اين روش متکی...