آشنایی با ویروس (قسمت آخر-انتخاب يک ضدويروس کارآ و مناسب)
توجه: ویژگیهای ذکر شده در پایین بعنوان ویزگیهای عمومی برای تمام آنتی‌ویروس‌های مطرح در بازار بوده  که...