بدافزار جدید اندروید یکصدهزار گوشی اسمارت فون چینی را آلوده کرد
قطعه جدیدی از بدافزار در بیشتر از ۱۰۰۰۰۰ گوشی‌های اسمارت فون آندروید در چین کشف شده است. این بد‌افزار با...