عامل حمله به شرکت نفت عربستان، بدافزار DistTrack بود
حوزه نفت بررسی های بیشتر بر روی بدافزار DistTrack یا Shamoon که حدود یک هفته قبل کشف و شناسایی گردید، دخالت این بدافزار...