رفتن به محتوای اصلی
ثبت گزارش
ثبت گزارش

قانون تجارت الكترونیكی

قانون تجارت الكترونیکی

 قانون تجارت الكترونیكی

 
باب اول – مقررات عمومی
 
مبحث اول- در كلیات
 
فصل اول- قلمرو و شمول قانون
ماده 1- این قانون مجموعه اصول و قواعدی است كه برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسط‌های الكترونیكی و با استفاده از سیستم‌های ارتباطی جدید به كار می‌رود.
فصل دوم – تعریف
ماده 2-