رفتن به محتوای اصلی
ثبت گزارش
ثبت گزارش

اعتیاد به اینترنت

1398-05-26 10:56:58
0

هر پدیده جدید به محض ورود به دنیای واقعی همواره فرصت‌ها و چالش‌هایی به همراه دارد، فضای مجازی نیز به عنوان ابزار ارتباطی نوین همچون تیغ دو لبه‌ای است که هم فرصت‌های خوبی را برای پیشرفت افرد فراهم کرده و هم می‌تواند بستر مناسبی برای آسیب ایجاد کند.

1397-08-19 11:25:53
0
1391-07-21 16:01:40
0
کارشناس فضای مجازی:

کارشناس فضای مجازی با اشاره به اینکه فریبندگى اینترنتى باعث از هم گسیختگى روابط والدین با فرزندان خود می شود گفت:تکیه بیش از