اعتیاد به اینترنت

۱۳۹۱-۰۷-۲۱ ۱۶:۰۱:۴۰
۰
کارشناس فضای مجازی:
کارشناس فضای مجازی با اشاره به اینکه فریبندگى اینترنتى باعث از هم گسیختگى روابط والدین با فرزندان خود می شود گفت:تکیه بیش از ادامه ...
۱۳۹۸-۰۶-۱۳ ۱۰:۵۱:۲۶
۰
۱۳۹۸-۰۵-۲۶ ۱۰:۵۶:۵۸
۰
هر پدیده جدید به محض ورود به دنیای واقعی همواره فرصت‌ها و چالش‌هایی به همراه دارد، فضای مجازی نیز به عنوان ابزار ارتباطی نوین همچون تیغ دو لبه‌ای است که هم فرصت‌های خوبی را برای پیشرفت افرد فراهم کرده و هم می‌تواند بستر مناسبی برای آسیب ایجاد کند.
۱۳۹۷-۰۸-۱۹ ۱۱:۲۵:۵۳
۰