براي امنيت بيشتر در تلفن همراه هوشمند:
5 راه برای مقابله با برنامه‌های مخرب تلفن همراه
يك بدافزار جديد در Android  به ما ياد آوري مي كند تهديدات تلفن هاي همراه در حال رشد هستند. پيگيري اين پنج نكته ي...