آیین نامه دفاتر خدمات اینترنت (Coffeenet)

آیین‌نامه دفاتر خدمات اینترنت (Cafe net)

 
آیین نامه دفاتر خدمات اینترنت (Coffeenet)

 دفتر خدمات دسترسی حضوری به شبكه های اطلاع رسانی و اینترنت (Coffeenet) محلی برای دسترسی حضوری مشتریان و كاربران به شبكه اطلاع ‏رسانی (اینترنت و اینترانت) می‏باشد. 

این دفاتر، ضمن رعایت ضوابط مندرج در این آیین نامه، واحد صنفی محسوب می شوند و مشمول قانون نظام صنفی بوده و مجوز لازم توسط اتحادیه صنفی صادر می شود. 
تبصره- اتحادیه صنفی باید تصویر مجوز صادره را همزمان با تحویل به متقاضی به وزارت پست و تلگراف و تلفن نیز ارسال نماید.