​نمایش پوشه پنهان Metro Apps
آیا می‌دانید که شما می‌توانید به پوشه پنهان "Application" (میانبر‌های نمایش داده شده در Metro...